Act eng

ถึงเวลาพบหน้า พี่ๆ น้องๆ รศ นิด้า “วัน 6 กรกฎา 68ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 15.00-17.00 น. ร่วมเวทีเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ดำเนินการการโดย คุณณัช ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ […]

บรรยากาศการนำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักศึกษาปริญญาโท

            เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (MPA English Program) นำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบันฯ ร่วมเป็นกรรมการ และผู้วิพากย์งานวิจัยของนักศึกษา