คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

1694543893965_0
1694543902655_0
MS TEAMS 02
1694543893965_0
1694543902655_0
MS TEAMS 02
previous arrow
next arrow

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน
0 คน
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0 คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรรับสมัครล่าสุด

 

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

 

กิจกรรม / อบรม / สัมมนา

 

ร่วมงานกับเรา