คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

PHD.GD 1-2024
MS TEAMS 02
PHD.GD 1-2024
MS TEAMS 02
previous arrow
next arrow

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน
0 คน
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0 คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของคณะ