“ETDA Foresight Symposium 2023 : Light Up the Future of Well-Being and Tourism”

 “ETDA Foresight Symposium 2023 : Light Up the Future of Well-Being and Tourism”  “ETDA Foresight Symposium 2023 : Light Up the Future of Well-Being and Tourism”              รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ETDA  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินงานร่วมกันในการต่อยอดผลการศึกษาของ ETDA Foresight สู่การนำไปใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ETDA x ททท.การเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทย ทั้งในมุมของการส่งเสริมต่อยอดทักษะด้านดิจิทัล ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี […]

“เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ)

ถึงเวลาพบหน้า พี่ๆ น้องๆ รศ นิด้า “วัน 6 กรกฎา 68ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 15.00-17.00 น. ร่วมเวทีเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ดำเนินการการโดย คุณณัช ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ […]

บรรยากาศการนำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักศึกษาปริญญาโท

            เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (MPA English Program) นำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบันฯ ร่วมเป็นกรรมการ และผู้วิพากย์งานวิจัยของนักศึกษา

3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น

            เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษา MPA อุดรธานี รุ่นที่ 28 และ 29 ร่วมกับชมรมนิด้าอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรMPPM จังหวัดชลบุรี  ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจิตร ประธานชมรมนิด้าอุดรธานี นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และศิษย์เก่า MPA อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

หลักสูตร MMM รุ่นที่ 77 ร่วมศึกษาดูงานที่ ETDA และ ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 77 โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อฟังการบรรยายโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “e-Office และการบริหารจัดการด้าน Digital Transformation” รวมทั้งเรื่อง Digital Foresight และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงาน             จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยัง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ฟังการบรรยายโดย นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี ผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ในหัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการในโลกยุค Next […]

Special Lecture: Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal by Dr. Juliana Abagsonema Abane

Special Lecture: Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal by Dr. Juliana Abagsonema Abane Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal Guest Speaker:🎙️ Dr. Juliana Abagsonema AbaneDepartment of History and Political Studies,Kwame Nkrumah University of Science and […]

Special lecture on Human Resource Management

Special lecture on Human Resource Management GSPA Present special lecture on Human Resource Management. Part of Master of Public and Private Management class, moderated by Assoc. Prof. Dr. Boon-anan Phinaitrup. 4 Oct 2022: Bangchak Petroluem, PLC.21 Oct 2022: OCSC by Mr. Piyawat Sivarak Scan QR […]