คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Mini Master of Management Program

หลักสูตร Mini Master of Management Program เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารต่าง ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน องค์การจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีระบบการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น องค์การจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเองก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน25,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร25,000

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 9 กันยายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 78  วันที่ 10 กันยายน – 17 ธันวาคม 2566

จุดเด่นของหลักสูตร MMM

ไม่ว่าคุณจะเรียนจบปริญญาตรีจากสาขาอะไร หากแต่คุณต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อนนำไปใช้ในสายงานอาชีพหรือแสวงหาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานหรือคุณเป็นนักบริหารที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของคุณ แม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถเข้ารับการอบรมกับหลักสูตรเราได้ เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ ในเครือข่าย

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

โครงสร้างวิชา

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ติดต่อ