Graduate School of Public Administration

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | (รป.ม.)

การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมา ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
3. สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
4. พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายความรู้ และเข้าใจหลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีวินัยและอย่างมีความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำของตนในการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้คุณธรรม จริยธรรมในการแก้ไขปัญหา และให้ ความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการในการแก้ไขปัญหา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: วิเคราะห์ปัญหาโดยการคัดกรองข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานภาครัฐ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 6: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะโดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสื่อสารข้อสรุปไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
  • แผน ก2 ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 9 วิชาหรือ 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต
  • แผน ข ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 12 วิชาหรือ 36 หน่วยกิต  และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  รวม 39 หน่วยกิต
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การในการทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้องเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแผน ก2แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก9 หน่วยกิต9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต15 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบข้อเขียนสอบข้อเขียน
วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
รวม39 หน่วยกิต39 หน่วยกิต

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มี 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้

          1. องค์การและการจัดการ
          2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
          3. การบริหารการเงินและการคลัง
          4. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
          5. การปกครองท้องถิ่น
          6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
          7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
          8. การจัดการสำหรับนักบริหาร
          9. การบริหารงานเมือง

คำอธิบายรายวิชา

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง
1. ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 – 11
148 ถนนเสรีไทย แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์ 02-375-8778 โทรสาร 02-375-9164
อีเมล: info.gspa@nida.ac.th
 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

 

1. ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ชั้น 2
410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-337-518 โทรสาร 055-337-518
อีเมล: atchara.c@nida.ac.th

2. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อาคารเอราวัณ ชั้น 3
(โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ)
เลขที่ 380 หมู่ที่5 ถนนอุดร-เลย ตําบลบ้านเลื่อม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-243-3880 โทรสาร 042-243-388
อีเมล: supavadee.kot@nida.ac.th
3. ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา)
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 อาคารศรีสุระ ชั้น 4
เลขที่ 118 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน
ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-756-790 โทรสาร 044-756-790
อีเมล: dararat.m@nida.ac.th
อีเมล: napawan.j@nida.ac.th
4. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี)
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
8/23 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-281-184 โทรสาร 077-22031
อีเมล: jintana.nil@nida.ac.th
  • เรียนในเวลาราชการ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
  • เรียนนอกเวลาราชการ หน่วยกิตละ 3,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 180,000 บาท)
 

หมายเหตุ ** รวมค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ