ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ฐานข้อมูล Scimago Q1 ในวารสาร International Journal of Sociology and Social Policy บทความเรื่อง Street-level quasi-bureaucracy and professional discretion: how transformational leadership and public service motivation influence village health volunteers’ professional discretion