คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 
S__68092021

สถานที่การเรียนการสอนและ
สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีระบบรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ ที่จอดรถ รวมถึง ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมกับศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง ผ่านระบบออนไลน์์ อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหรบัณฑิต ได้รับการรรับรองมาตรฐานคุณภาพ

2. ระบบจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศูนย์การศึกษาในถสานที่ตั้ง

3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

4. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

“ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 140,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 240,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
13,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
40,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 240,100 บาท

สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ความพิเศษของหลักสูตร 

ระบบการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รศ.60XX)
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์องค์การ
2. หมวดวิชาเอก  (รศ.70XX)
 • การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 • การประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3. หมวดวิชาเลือก
 • เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารการเงินและการคลัง
 • นโยบายสาธารณะ
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ


* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาที่แสดงอาจมีการปรับเปลี่ยน
ทั้งนี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาวอารีย์ คงสกุล โทร 02-727-3861

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

" ผมมีธุรกิจได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะ นิด้า … ก่อนเรียนนิด้า เป็นพนักงานบริษัท หลังจากจบนิด้า ออกทำธุรกิจเอง เอาองค์ความรู้จากการเรียนมาสร้างบริษัทด้วยตัวเอง และคอนเน็คชั่นกับเพื่อนร่วมรุ่นและเพื่อนต่างรุ่น มีความสำคัญมาก ช่วยส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง "

ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด