คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA หลักสูตรฝึกอบรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โดยมีการให้บริการวิชาการทางด้านการผลิตผลงานวิจัย การจัดฝึกอบรมทั้งที่เป็นหลักสูตร Public และ หลักสูตร In-house และการเป็นที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการบริหารแก่องค์การต่างๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยมีบุคลากรของที่มีความสามารถในการช่วยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและขับเคลื่อนหน่วยงาน

เนื้อหาการอบรมทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีหัวข้อวิชาที่เน้นในด้านกลยุทธ์ การจัดการ การบริหารทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร

รายชื่อหลักสูตร

วันที่รับสมัคร

ใบสมัคร

Mini Master of Management Program (MMM)

บัดนี้ – 18 เม.ย. 2567

บัดนี้ – 18 เม.ย. 2567

สมัคร

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)

บัดนี้ – 28 มี.ค. 2567

บัดนี้ – 28 มี.ค. 2567

สมัคร

หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (MAX)

สมัคร

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (AMM)

สมัคร

Advanced Master of Initial Public Offering (AM-IPO)

สมัคร

[wpdatatable id=12]