Tag Archives: PDPA

01Jun/22

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ด้วยความเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล  สามารถศึกษารายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางเว็บไซต์ www.nida.ac.th หรือคลิกลิงก์  https://www.nida.ac.th/…/nida…/nida-dpo/privacy-policy  หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ   สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  0-2727-3203 , 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)  Email : dpo-nida@nida.ac.th