Tag Archives: MPA

10Sep/23

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน

        ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยพงษ์ คงมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สพอ.ภูผาม่าน) ศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA รุ่น 25 จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12   

29Aug/23

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ

          วันที่ 20 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 ร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

28Apr/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566