หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ปริญญาโท mppm

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | (รอ.ม.)
ปรัชญาการเรียนการสอน
ปรัชญาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้นำในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคด้าน การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อขยายองค์ความรู้ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อกำหนดหลักสูตร
ข้อกำหนดของหลักสูตร
  • แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
 

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ   ให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) สอบ สอบ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่จัดการเรียนการสอน
 1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้งศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่นเขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-375-8778 โทรสาร 02-375-9164
อีเมล: info.gspa@nida.ac.th
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-240244-5 โทรสาร 038-240244
อีเมล:  aonpimol.tho@nida.ac.th
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  • เรียนในเวลาราชการ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
  • เรียนนอกเวลาราชการ  หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)
 
กำหนดการหลักสูตร

กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ กรณีปกติ

 กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีปกติ

ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตัวเอง 8 พ.ย. – 24 ธ.ค. 64 10 ม.ค. – 4 มี.ค. 65 7 มี.ค. – 17 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. – 26 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 5 ม.ค. 65 11 มี.ค. 65 27 มิ.ย. 65 5 ก.ย. 65
วันสอบ 15 ม.ค. 65 20 มี.ค. 65 9 ก.ค. 65 10 ก.ย. 65
ประกาศผลสอบข้อเขียน 26 ม.ค. 65 4 เม.ย. 65 22 ก.ค. 65 26 ก.ย. 65
สมัครสอบสัมภาษณ์ 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 65 6 เม.ย. – 6 พ.ค. 65 25 ก.ค. – 5 ส.ค. 65 27 ก.ย. – 7 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 14 ก.พ. 65 12 พ.ค. 2565 15 ส.ค. 65 17 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก 16 มี.ค. 65 15 มิ.ย. 65 21 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65
รับเอกสารขึ้นทะเบียน 21 -25 มี.ค. 65 20 – 24 มิ.ย. 65 26 – 30 ก.ย. 65 21 – 25 พ.ย. 65
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 21 มี.ค. – 1 เม.ย. 65 20 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 26 ก.ย. – 7 ต.ค. 65 21 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65
ปฐมนิเทศ 7 ก.ค. 65 7 ก.ค. 65 8 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65
ND.4000 11 – 26 ก.ค. 64 11 – 26 ก.ค. 65 13 – 26 ธ.ค. 65 13 – 26 ธ.ค. 65
เปิดภาคเรียน 8 ส.ค. 65 9 ส.ค. 65 9 ม.ค. 65 9 ม.ค. 65

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
กรณีพิเศษ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 

กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีพิเศษ

 

ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตนเอง 8 พ.ย. 64 – 4 ก.พ. 65 14 ก.พ. 65 – 6 พ.ค. 65 20 มิ.ย. – 5 ส.ค. 65 15 ส.ค. – 17 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 14 ก.พ. 65 12 พ.ค. 65 15 ส.ค. 65 17 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก 16 มี.ค. 65 15 มิ.ย. 65 21 ก.ย. 65 16 พ.ย. 65
รับเอกสารขึ้นทะเบียน 21 – 25 มี.ค. 65 20 – 24 มิ.ย. 65 26 – 23 ก.ย. 65 21 – 25 พ.ย. 65
ปฐมนิเทศ 7 ก.ค. 65 7 ก.ค. 65 8 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65
ND.4000 11 – 26 ก.ค. 65 12 – 23 ก.ค. 65 13 – 26 ธ.ค. 64 13 – 26 ธ.ค. 65
เปิดภาคเรียน  8 ส.ค. 65 8 ส.ค. 65 9 ม.ค. 64 9 ม.ค. 65

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM กรณีพิเศษ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 WebRegularMpaBK2 03

WebRegularMpaBK2 02

WebRegularMpaBK2 04

แนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ