22Jun/23

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส H.E. Mr.Hun Saroeun ศิษย์เก่า หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM กทม. รุ่นที่ 23

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส H.E. Mr.Hun Saroeun ศิษย์เก่า หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM กทม. รุ่นที่ 23 ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18Nov/22

ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณฮุน ซาเรือน ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM กทม) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

05Oct/21

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร MPA

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาลำพูน รุ่นที่ 3 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงแรงงาน”