10Sep/23

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน

        ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยพงษ์ คงมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สพอ.ภูผาม่าน) ศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA รุ่น 25 จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12   

22Jun/23

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส H.E. Mr.Hun Saroeun ศิษย์เก่า หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM กทม. รุ่นที่ 23

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส H.E. Mr.Hun Saroeun ศิษย์เก่า หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM กทม. รุ่นที่ 23 ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

17Jun/23

“เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ)

ถึงเวลาพบหน้า พี่ๆ น้องๆ รศ นิด้า “วัน 6 กรกฎา 68ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 15.00-17.00 น. ร่วมเวทีเสวนาโดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Read More…

15Jun/23

3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น

            เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษา MPA อุดรธานี รุ่นที่ 28 และ 29 ร่วมกับชมรมนิด้าอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรMPPM จังหวัดชลบุรี  ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจิตร ประธานชมรมนิด้าอุดรธานี นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์Read More…

13Jun/23

สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เยี่ยมเยียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​

              เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษารุ่นปัจจุบัน (MPA 32) ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา  

07Apr/23

ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จ.สุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM จ.ชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยอธิการบดี ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566    รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีนี้ได้แก่    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ►ศิษย์เก่าหลักสูตร Ph.D. (Development Administration) ►ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ►ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลRead More…

05Feb/23

นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66

งานนิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้แทนผู้บริหารคณะและ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ร่วมงาน “นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66” ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี ประธานชมรมนิด้าพิษณุโลกให้การต้อนรับ พร้อมพบปะศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันRead More…

24Jan/23

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022

  ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวอังคณา อัศวสกุลไกร ศิษย์เก่าหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Governance and Development ( International Program ) รุ่นที่ 24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA   เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022 ของวารสาร Asian Administration andRead More…

18Nov/22

ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณฮุน ซาเรือน ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM กทม) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

09Sep/22

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่รางวัล”นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565″

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565” สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ) พลเอก สุพจน์ มาลานิยม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)) นายวรวุฒิRead More…