26Jul/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2566   Download File

26Jul/23

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566     Download File

24Jul/23

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   Download File    

20Jul/23

รับสมัคร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566   Download   คำอธิบายรายวิชา Download File คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์   ……………….……………….

11Jul/23

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะรัฐประศาสศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์    

11Jul/23

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2566   Download

07Jul/23

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 Download File