ปริญญาเอก PhD | Public Administration

06Jul/22

กำหนดการ สถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

23Feb/22

รับสมัครคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 17

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565

23Feb/22

รับสมัครคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565

19Nov/21

ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

05Nov/21

กำหนดการ สถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2