ปริญญาเอก PhD – GD International

09Jul/21

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร Ph.D. International Program รุ่นที่ 28 (กรณีปกติและกรณีทุน)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร Ph.D. International Program รุ่นที่ 28 (กรณีปกติและกรณีทุน) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

05Nov/20

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)