กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

13Sep/23

Ceremony for the Signing of the Prolongation Agreement between National Institute of Development Administration by Graduate School of Public Administration (GSPA NIDA) and Tallinn University of Technology (TalTech), Estonia

        Ceremony for the Signing of the Prolongation Agreement between National Institute of Development Administration by Graduate School of Public Administration (GSPA NIDA) and Tallinn University of Technology (TalTech),Read More…

10Sep/23

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน

        ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยพงษ์ คงมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สพอ.ภูผาม่าน) ศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA รุ่น 25 จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12   

29Aug/23

ปฐมนิเทศ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาชลบุรี

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การศึกษาชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย ชั้น 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี           เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)Read More…

29Aug/23

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ

          วันที่ 20 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 ร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

29Aug/23

“โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น”

งานนิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น” ร่วมจัดกิจกรรมโดย ชมรมนิด้านครราชสีมา นักศึกษาปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์        เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ชมรมนิด้านครราชสีมา นักศึกษาปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมจัด งานนิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น” ณ สโมสรร่วมเริงไชย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์Read More…

29Aug/23

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ วังจันทร์วัลเลย์

         วันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 เข้าเยี่ยมชม “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชม อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center หรือRead More…

29Aug/23

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานระดับชาติ The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 1 : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 Theme: New Frontiers of Sustanable Development through Designingand Implementing Re-globalization งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ในภาคเช้าสถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกเพื่อปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาRead More…

29Aug/23

ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และ Master of Public Administration (English Program)

            วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM และ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตRead More…

17Aug/23

กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566

กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566         เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีทักษะเเละองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสศาสตร์เเละการบริหารงานภาครัฐ อย่ารอช้า! สมัครร่วมกิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 กันเลย !! ClickRead More…

17Aug/23

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)Read More…