17Jun/23

“เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ)

ถึงเวลาพบหน้า พี่ๆ น้องๆ รศ นิด้า “วัน 6 กรกฎา 68ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 15.00-17.00 น. ร่วมเวทีเสวนาโดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Read More…

15Jun/23

3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น

            เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษา MPA อุดรธานี รุ่นที่ 28 และ 29 ร่วมกับชมรมนิด้าอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรMPPM จังหวัดชลบุรี  ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจิตร ประธานชมรมนิด้าอุดรธานี นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์Read More…

13Jun/23

สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เยี่ยมเยียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​

              เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษารุ่นปัจจุบัน (MPA 32) ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา  

05Feb/23

นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66

งานนิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้แทนผู้บริหารคณะและ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ร่วมงาน “นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66” ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี ประธานชมรมนิด้าพิษณุโลกให้การต้อนรับ พร้อมพบปะศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันRead More…

09Sep/22

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่รางวัล”นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565″

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565” สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ) พลเอก สุพจน์ มาลานิยม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)) นายวรวุฒิRead More…

31Oct/19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข