ผลงานวิชาการ

27Dec/22

บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี “…การเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อความมีอิสระทางอำนาจในการบริหารจัดการ รูปแบบ อำนาจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง…” บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี ตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม  

27Dec/22

เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566

“เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” “เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 65 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 8 ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/business/feature/2586536

15Dec/22

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA และผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา และ ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ เรื่อง Benchmarking Open Government Principles: Quantitative Evaluation and Prediction Analysis of Logistics, Health, Agriculture and Economics ตีพิมพ์ในRead More…

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…