วิชาการ

07Apr/23

ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU)

    6 เมษายน 2566 ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำโดย คณบดี รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ดนุวัส สาคริก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอกของคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU)Read More…

21Jan/23

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคมRead More…

27Dec/22

บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี “…การเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อความมีอิสระทางอำนาจในการบริหารจัดการ รูปแบบ อำนาจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง…” บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี ตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม  

27Dec/22

เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566

“เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” “เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 65 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 8 ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/business/feature/2586536

15Dec/22

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA และผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา และ ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ เรื่อง Benchmarking Open Government Principles: Quantitative Evaluation and Prediction Analysis of Logistics, Health, Agriculture and Economics ตีพิมพ์ในRead More…

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…

10May/22

การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus โดย Dr.  Rowena C. Alcoba

สรุปการบรรยายหัวข้อ “How to Conduct Research and Publish in Scopus Journals การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus” โดย Dr.  Rowena C. Alcoba วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565  การบรรยายครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้  1) การหาหัวข้อการวิจัย  2) การเขียนคำถามวิจัย 3) การดำเนินการวิจัย และ 4) แนวทางการตีพิมพ์บทความในRead More…