03Aug/23

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์   Download File

27Jul/23

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี      

11Jul/23

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะรัฐประศาสศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์    

25May/23

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์   Download