MDG ภาคพิเศษ

07Apr/23

ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันช าระเงิน และวันเปิดเรียน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัล เพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566    

15Feb/23

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การรับสมัคร นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th วันและเวลา การสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่Read More…

15Feb/23

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

10Aug/22

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565 Download  

10Aug/22

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 Download

13Dec/21

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย 🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี 🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA 📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 📌รับชม facebookRead More…

28Oct/21

ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ  

11Aug/21

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG | หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ