MDG ภาคปกติ

15Feb/23

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การรับสมัคร นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th วันและเวลา การสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่Read More…

15Feb/23

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

07Feb/23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 1/2566 โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตัว เวลา 13.00-13.20 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศนี้

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

10Aug/22

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565 Download  

10Aug/22

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 Download

21Jul/22

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565 Download

08Jul/22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) Download

13Dec/21

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย 🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี 🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA 📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 📌รับชม facebookRead More…