All posts by admin_preeyaporn

29Mar/23

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา

15Feb/23

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การรับสมัคร นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th วันและเวลา การสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่Read More…

15Feb/23

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

05Feb/23

นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66

งานนิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้แทนผู้บริหารคณะและ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ร่วมงาน “นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66” ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี ประธานชมรมนิด้าพิษณุโลกให้การต้อนรับ พร้อมพบปะศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันRead More…

01Feb/23

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP)

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และการให้บริการสาธารณะที่มุ่งเน้นวิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 2 (Leadership Readiness Program: LRP) เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการที่เหมาะสม ยกระดับศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถแบบไดนามิกที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการลดความคาดหวังของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาครัฐต้องต้องมีความยืดหยุ่น (flexible) ปรับตัว (adaptable) และคล่องตัวRead More…

24Jan/23

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022

  ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวอังคณา อัศวสกุลไกร ศิษย์เก่าหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Governance and Development ( International Program ) รุ่นที่ 24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA   เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022 ของวารสาร Asian Administration andRead More…