All posts by Web Administrators

29Aug/23

ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และ Master of Public Administration (English Program)

            วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM และ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตRead More…

18Aug/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Download File หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เรียนนอกเวลาราชการ หน่วยกิตละ 3,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 180,000 บาท) วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มี 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้      Read More…

17Aug/23

กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566

กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566         เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีทักษะเเละองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสศาสตร์เเละการบริหารงานภาครัฐ อย่ารอช้า! สมัครร่วมกิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 กันเลย !! ClickRead More…

17Aug/23

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)   Download File  

17Aug/23

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566   Download File

17Aug/23

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)Read More…

10Aug/23

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24 ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก พานักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24 ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเมืองพัทยา” โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  Read More…

09Aug/23

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 3/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 3/2566   Download File

09Aug/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Download File

09Aug/23

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา” ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 Download File