All posts by Web Administrators

06Sep/23

รับสมัคร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  

29Aug/23

ปฐมนิเทศ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาชลบุรี

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การศึกษาชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย ชั้น 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี           เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)Read More…

29Aug/23

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ

          วันที่ 20 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 ร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

29Aug/23

“โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น”

งานนิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น” ร่วมจัดกิจกรรมโดย ชมรมนิด้านครราชสีมา นักศึกษาปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์        เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ชมรมนิด้านครราชสีมา นักศึกษาปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมจัด งานนิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น” ณ สโมสรร่วมเริงไชย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์Read More…

29Aug/23

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ วังจันทร์วัลเลย์

         วันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 เข้าเยี่ยมชม “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชม อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center หรือRead More…

29Aug/23

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Download File

29Aug/23

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานระดับชาติ The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 1 : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 Theme: New Frontiers of Sustanable Development through Designingand Implementing Re-globalization งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ในภาคเช้าสถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกเพื่อปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาRead More…