31Aug/22

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

30Aug/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์     อ่านประกาศเพิ่มเติม   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

29Aug/22

ขอเชิญประชาคมนิด้าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ”

  ขอเชิญประชาคมนิด้าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ“ The Times Higher Education Impact Rankings:Sustainable Development Goals (SDGs)   ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง MicrosoftRead More…

25Aug/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

17Aug/22

ประกาศสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่น 25 ครั้งที่ 1

ประกาศสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่น 25 ครั้งที่ 1 Download

17Aug/22

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565 Download

16Aug/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ MPA จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

15Aug/22

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 Download

10Aug/22

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ Download

10Aug/22

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565 Download