27Jul/22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

25Jul/22

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2565

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2565 Download

21Jul/22

งานเสวนาวิชาการโอกาสและความท้าทายภายหลังโควิด เรื่อง “มองโลก มองไทย เข้าใจภาคใต้”

งานเสวนาวิชาการโอกาสและความท้าทายภายหลังโควิด เรื่อง “มองโลก มองไทย เข้าใจภาคใต้” โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 🎙️รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 🎙️รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 🎙️รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี งานนิด้าสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 24 พบกัน เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 081 7412186, 089 2922277  

21Jul/22

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

21Jul/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

21Jul/22

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565 Download

20Jul/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

19Jul/22

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือRead More…

15Jul/22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กำหนดวัน เวลา  สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์