26Sep/17

วิจัยของคณาจารย์

ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role in Collaborative Work Rerformance Between Community Organization Councils and Local Government Organization)  อ่านรายละเอียด.. ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม: กรณีศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง อ่านรายละเอียด.. The Sufficiency Economy and People-centered Development: The Case of the Huay SaiRead More…