03Jul/23

เดินทางมาถึงวันสุดท้ายกับหลักสูตร MMM รุ่นที่ 77

💚 จบลงด้วยความประทับใจกับหลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) รุ่นที่ 77 . ในวันปิดการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอโครงงานกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM ร่วมด้วย รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มาวิพากษ์ผลงานและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรม ✏Read More…

13Jun/23

หลักสูตร MMM รุ่นที่ 77 ร่วมศึกษาดูงานที่ ETDA และ ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 77 โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อฟังการบรรยายโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “e-Office และการบริหารจัดการด้าน Digital Transformation” รวมทั้งเรื่อง Digital Foresight และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงาน             จากนั้นในช่วงบ่ายRead More…

01Feb/23

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP)

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และการให้บริการสาธารณะที่มุ่งเน้นวิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 2 (Leadership Readiness Program: LRP) เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการที่เหมาะสม ยกระดับศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถแบบไดนามิกที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการลดความคาดหวังของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาครัฐต้องต้องมีความยืดหยุ่น (flexible) ปรับตัว (adaptable) และคล่องตัวRead More…

14Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดาวโหลดประกาศ

27Sep/22

เปิดรับสมัครหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7

🔥🔥 DAD7 เปิดรับสมัครแล้ว!!! 🔥🔥 🔹 วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2565 🔹 💙 หลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) 🤵‍ หลักสูตรที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเรียน !!!! 🔹เน้นความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ ทำให้คุณปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในยุคที่ Digital TransformationRead More…

20Sep/22

หลักสูตร วบส รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ถึง 11 พ.ย. 2565

รายละเอียดหลักสูตร หนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร วบส  

30Apr/22

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 8

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8   *ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ผ่านทาง E-mail ที่กรอกไว้ในใบสมัคร **ท่านใดที่ไม่ได้รับ E-mail ติดต่อจากทางหลักสูตร ขอความกรุณารีบติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ทางโครงการทันที** หมายเหตุ: ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ โทรศัพท์ 02-727-3911 มือถือ 086-971-9292 (คุณอุทุมพร), 065-580-6651 (คุณนวรัตน์หรือคุณสุพิศตา) เวลาทำการ 09.30-17.00 น.   คลิกเพื่อดาวโหลด ประกาศในรูปแบบ PDF