เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32
ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32
    เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
     2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
     3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการรับสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
     3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ชุด
     5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
     6. สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน1 ชุด
(ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร จำนวน 1 ชุด
     8. รูปถ่าย(ไม่สวมครุย)ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
     10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการรับสมัคร
     1. สมัครแบบออนไลน์ บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2565
     2. สมัครด้วยตัวเอง บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2565
     3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2565
     4. สอบสัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2565
     5. ประกาศผลการคัดเลือก 20 กรกฎาคม 2565
     6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565
     7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565
     8. ปฐมนิเทศ 7 สิงหาคม 2565
     9. เปิดภาคเรียน 12 สิงหาคม 2565

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

MPA หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของไทยที่ได้รับรองมาตรฐานสากล AUN-QA