ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 

ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 

บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role in Collaborative Work Rerformance Between Community Organization Councils and Local Government Organization)  อ่านรายละเอียด..

ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

 • การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม: กรณีศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง อ่านรายละเอียด..
 • The Sufficiency Economy and People-centered Development: The Case of the Huay Sai Royal Development Project in Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • Changes in Personnel Administration in the Thai Public Sector: the Resource-Based View and the Sustainable Perspective อ่านรายละเอียด..
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการพัฒนาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  (Factors Affecting Human Resource Development of Rajabhat University Lecturers in the North-East Regional Areas) อ่านรายละเอียด..
 •     ลลิดา เกษมเนตร ตีพิมพ์ร่วมกับนิสดารก์ เวชยานนท์. 2561. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพล ต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 24(2): 135-155.     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (ผลงานร่วม). 2556. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการพัฒนาของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารช่อพะยอม. 24 : 63-82. (ผลงานร่วมกับ 1.สุธินี อัตถากร 2.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 3.วรเดช จันทรศร     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • Nisada Wedchayanon and Sunisa Chorkaew. (2014). The Sufficiency Economy and. People-Centered Development: the Case of the Huay Sai Royal Development Project in Thailand. European Journal of Training and Development. (Scopus). 38(9). 822 – 844.    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • ภควดี วรโรจน์ศิริกุล ตีพิมพ์ร่วมกับนิสดารก์ เวชยานนท์. 2560. ปัจจัยโครงสร้างและสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนคร. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(3). 1885 – 1898.     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
ศ.ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศ.ดร. อัญชนา ณ ระนอง

 • การเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มในจังหวัดจันทบุรีและปทุมธานี  อ่านรายละเอียด..
 • Sustainable Flows: Water Management and Municipal Flexibility in Bangkok and Hanoi  อ่านรายละเอียด..
 • การจัดการพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน: ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  (Community Energy Management for Energy Security: The Project for Energy Planning in 80 Commuities in Response to “Sufficiency Economy”) As Initiated by His Majesty The King)  อ่านรายละเอียด..
 • การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและ ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก  (A Study of Instructional Management and Effectiveness of Alternative Schools)  อ่านรายละเอียด..
 • พิสมัย ศรีเนตรและอัญชนา ณ ระนอง.2561. ทุนชุมชนกับความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติน้าท่วม. การบริหารปกครอง (Governance Journal). 7(1): 523-553     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • อัญชนา ณ ระนอง (ผลงานร่วม). 2560. การพัฒนารูปแบบการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของภาครัฐ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 14 (65) :173-192. (ผลงานร่วมกับ 1.สุดท้าย ชัยจันทึก 2.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ 3.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • Anchana NA Ranong. 2016. Sustainable Flows: Water Management and Municipal Flexibility in Bangkok and Hanoi. The Journal of Environment & Development. 25(1): 47-72.     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • อัญชนา ณ ระนอง. 2556. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 20 (1) :94-112.  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
ศ.ดร.พลภัทร บุราคม

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม

 • The Growth and Development Effects of Public Education, Health, and Welfare Spending in ASEAN  อ่านรายละเอียด..
 • The Distributional Effects of Social Spending in Thailand: Evidence From a New Database  อ่านรายละเอียด..
 • ASEAN Economic Performance, Institutional Effectiveness, and Foreign Direct Investment  อ่านรายละเอียด..
 • การขยายตัว การกระจายผลประโยชน์และผลกระทบด้านการคลังของรายจ่ายสาธารณะ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคมในประเทศ 
  (Explaning the Growth and Distributional and Fiscal Effects of Public Education, Health, and Welfare Spending in Thailand)  อ่านรายละเอียด..
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

 • ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อ่านรายละเอียด..
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

รศ.ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

รศ.ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

 • การให้ความสำคัญต่อความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย อ่านรายละเอียด..
 • Decentralization Reforms and Social Changes in Thai Municipal Governments  อ่านรายละเอียด..
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. 2561. บทเรียนจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทยภายหลังการกระจายอํานาจ. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 16(1): 5 – 44.   อ่านรายละเอียด..
 • จันทรานุช มหากาญจนะ (ผลงานร่วมกัน). 2560. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : การศึกษาเชิงประจักษ์ในกลุ่มการท่องเที่ยวชายทะเลของประเทศไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 17(1): 103-114. (ผลงานร่วมกับ พรพรรณ เหมะพันธุ์)อ่านรายละเอียด..
 • จันทรานุช มหากาญจนะ (ผลงานร่วม). 2559. การให้ความสำคัญต่อความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการ ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 14 (1) :75-99. (ผลงานร่วมกับ จักรีพร เสมอใจ)
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. 2557. นโยบายการกระจายอํานาจกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของเทศบาลไทย , วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 12 (2 ): 9-35 (TCI กลุ่ม 1)

 

รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

 • ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  (The Influence of Transformational Leadership, Human Resource Development and Readiness for Change on Job Performance of Eeployees in THAI Autonomous Univesities)  อ่านรายละเอียด..
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร  อ่านรายละเอียด..
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการพัฒนาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Factors Affecting Human Resource 
  Development of Rajabhat University Lecturers in the North-East Regional Areas)  อ่านรายละเอียด..
รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์


รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

 • การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย  อ่านรายละเอียด..
 • การพัฒนาแรงงานความรู้สำหรับอุตสาหกรรม กล้วยไม้ไทย กรณีศึกษาจังหวัดภาคกลาง  อ่านรายละเอียด..
 • การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม: กระบวนการปรับตัวเพื่อการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในทศวรรษหน้า  อ่านรายละเอียด..
 • องค์กรแห่งนวัตกรรม: การปรับตัวขององค์กรภาครัฐในทศวรรษ  อ่านรายละเอียด..
 • การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้แนวทางคลัสเตอร์: กรณีศึกษาคลัสเตอร์ผักปลอดสารพิษ และคลัสเตอร์สหกรณ์โคเนื้อ  อ่านรายละเอียด..
 • การนำแนวทางคลัสเตอร์มาใช้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มกล้วยไม้ จังหวัดราชบุรี (Implementing the Cluster-Based Approach for the Competitiveness of the Ratchaburi Orchid Cluster) อ่านรายละเอียด..
 • East-West Training Center for Excellence: The Quest for Revitalization  อ่านรายละเอียด..
รศ. พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

รศ. พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

 • ภาษีทรัพย์สินในเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาจาก 7 ประเทศ  อ่านรายละเอียด..
 • การกระจายอำนาจความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่น: บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย  อ่านรายละเอียด..
 • บทบาทในกรทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role in Collaborative Work Performance Between Community Organization Councils and Local Government Organization)  อ่านรายละเอียด..
 • Strategy or Tragedy? Personnel Management Conundrums in Mad Dog Subdistrict Administrative Organization  อ่านรายละเอียด..
 • Redesigning Local Governance Exploring Possible Options of Cooperative Local Public Service Delivery in Northeast Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • ความจำเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย อ่านรายละเอียด..
 • Demystifying Decentralization and Its Setback: Evidence From Thailand’s Decentralization Reform  อ่านรายละเอียด..
 • Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • Disequalizing Equalization Grant: An Assessment of the Relationship Between Equalization Grant and Local Fiscal Capacity in Northeast Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • Anti-Corruption and Corruption Resolutions in Local SelfGovernment: A Case Study of Subdistrict Administrative Organizations (SAOs) in the Northeastern Region of Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผูู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร อ่านรายละเอียด..
 • Disaster Management that Works: Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality  อ่านรายละเอียด..
 • สภาพปัจจุบันของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Current Status of Local Government Borrowing: A Case Study of Uttaradit Province)  อ่านรายละเอียด..
 • Migrant Worker Population in Ranong  อ่านรายละเอียด..
 • Disequalizing Equalization Transfers: Politics of Intergovernmental Transfers in Khon Kaen Province  อ่านรายละเอียด..
 • ความเป็นมืออาชีพสาธารณะในบริบทท้องถิ่นไทย: การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อความเป็นมืออาชีพสาธารณะของปลัดเทศบาลไทย และปลัดเทศบาลในมลรัฐอิลลินอยส์
  (Public Professionalism in Local Government Setting: A Comparative Analysis of Thai and Illinois Municipal Chief Admiistrators’ Perceptions of Public Professionalism) อ่านรายละเอียด..
 • ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย: บทสะท้อนจากมุมมองผู้บริหารเทศบาล
ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

 • ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  อ่านรายละเอียด..
 • การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ่านรายละเอียด..
 • Public-private Partnerships and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of chief administrators (palat thesaban)  อ่านรายละเอียด..
 • การกำหนดนโยบายสาธารณะเรื่องรัฐธรรมนูญของชนชั้นน้ำไทย: ศึกษาจากการออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาในกาารร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550  อ่านรายละเอียด..
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทนรากุล

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทนรากุล

 • การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย  (A Study of Policy and Strategic Measures of Providing Welfare for the Thai Aging Society  อ่านรายละเอียด..
 • ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการฟื้นฟูผลกระทบจากมหาอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง (The Cooperation Between Public and Private Sector for Recovering Flood Disaster Effect in Central Industrial Estate Area)  อ่านรายละเอียด..
 • การจัดการพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน: ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” (Community Energy Management for Energy Security: The Project for Energy Planning in 80 Commuities in Response to “Sufficiency Economy”) As Initiated by His Majesty The King)  อ่านรายละเอียด..
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

 • การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงานภาครัฐของไทย อ่านรายละเอียด..
 • การศึกษาการประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงของไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์การพัฒนาภานะผู้นำท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียด..
 • งานวิจัยกับการบริหาร: “เสพ เพื่อ สร้าง” นำสู่ “ยอดเยี่ยม และยั่งยืน” (Actionable Management Research: Consuming for Procucing) อ่านรายละเอียด..
 • การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย อ่านรายละเอียด..
รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผศ.ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

ผศ.ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

 • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทำกินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืนมูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (Reasons of Occurrence and Appropriate Mean to Cope the Corruption Regarding to Leading)  อ่านรายละเอียด..
 • โครงการฝากบ้านกับเพื่อนบ้าน: มุมมองประชาชนที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล  (The Bangkok Neighborhood Watch Program: Citizen Perspectiveson Metropolitan Police)  อ่านรายละเอียด..
 • โครงการฝากบ้านกับเพื่อบ้านในกรุงเทพมหานคร: การกำเนิดและแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจใหประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
  (Bebut of Bangkok Neighborhood Watch Program: How to Attract more Participants)  อ่านรายละเอียด..
ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก

ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก

 • Determinants of Health Expenditures in ASEAN Region: Theory and Evidence Readmore..
 • The Determinants of Foreign Direct Investment Flows: Evidences from ASEAN Member Countries Readmore..
 • Institutional Challenges Facing Economic Development in Myanmar: A Case Study Readmore..
 • Educational Expenditures in Thailand: Development, Trends, and Distribution Readmore..
 • An Analysis of the Determinants of Education Expenditure in Thailand Size of Government,  Effectiveness and Socioeconomic Development: A Comparative Analysis of ASEAN Countries Readmore..
อ. ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

 • วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย: ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม Readmore..
อ. ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล

อ. ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล

อ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

อ. ดร. ปนันดา จันทร์สุกรี

อ. ดร.ศศิชา สืบแสง

อ. ดร. ศศิชา สืบแสง

 • ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย (Organizational Commitment of University Lecurers)  อ่านรายละเอียด..