รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3894
โทรสาร: 0-2375-8778
อีเมล: nattha@nida.ac.th
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ. 2547 รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย
 • พ.ศ. 2547 มหาบัณฑิตทางนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย
 • พ.ศ. 2537 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2531 รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ขึ้นทะเบียนเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (advanced course) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน) กรุงเทพมหานคร
 • Certification of Participation in International Symposium on Open, Distance and e-Learning (ISODEL), Yogyakarta, Indonesia, December 8-11, 2009.
 • Certification of Achievement. Planned Giving: Getting the Proper Start, The Fund Raising School, The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Indiana, U.S.A., August 25-27, 2008.
 • Certification of Achievement. Principles & Techniques of Fundraising, The Fund Raising School, The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Indiana, U.S.A., August 18-22, 2008.
 • Certification of Achievement. Case Research & Writing Workshop, National Institute of Development Administration and Clifford E. Darden, D.B.A. (Harvard) Professor of Organization and Management, Pepperdine University-Malibu, California, U.S.A., May 23-25, 2008
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) รุ่นที่ 15 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2550.
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2550.
 • ใบรับรองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) เรื่อง “การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูงแบบบูรณาการ” ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการ และสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2549
 • ใบรับรองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1) เรื่อง “การใช้และการผลิตผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย” ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2548
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ:

 • รองศาสตราจารย์ (18 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (4 กรกฎาคม 2550 – 17 กุมภาพันธ์ 2562)
 • อาจารย์ (11 พฤษภาคม 2538 – 3 กรกฎาคม 2550)

ตำแหน่งบริหาร:

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน
 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 26 ธันวาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2561
 • รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 มิถุนายน 2560 –26 ธันวาคม 2560
 • ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” 19 มกราคม 2560 – 18 มกราคม 2561
 •  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี 1 ตุลาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14 ตุลาคม 2557 – 18 ธันวาคม 2557
 • ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” 17 ตุลาคม 2554 – 17 ธันวาคม 2555
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 31 มีนาคม 2553- 2 มิถุนายน 2556
 • ที่ปรึกษาด้านงานนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2550-11 มีนาคม 2553
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 ตุลาคม 2551-3 กรกฎาคม 2552
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 ตุลาคม 2548-6 ตุลาคม 2551
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน (นานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 พฤศจิกายน 2547-6 ตุลาคม 2548
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยและนำเสนอวิจัย

 • คอรี การีจิ และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2563. “การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563. หน้า 1-20.
 • นพภัค จิตมั่นคงธรรม และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2563. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 มกราคม-มิถุนายน 2563. หน้า 50-61.
 • รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560. เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 412 รัฐสภา เกียกกาย.
 • การนำพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติ: กรณีการส่งเสริมกีฬาคนพิการ. 17 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 5 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2560 –กุมภาพันธ์ 2561) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 สัมมนาหัวข้อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Sub themes รัฐประศาสนศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 30 มีนาคม 2561
 • การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษาการว่าจ้างงานมุมมองของ “นิด้าโพล” ในฐานะผู้ว่าจ้าง. 17 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 7 เดือน (ระหว่าง มิถุนายน 2560 –ธันวาคม 2560) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • ทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี. จำนวน 210 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 11 เดือน (ระหว่าง สิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2560) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 (หัวหน้าโครงการ) (หัวหน้าโครงการ) ร่วมกับ ดร.กุลชยา เต็มชวาลา
 • การสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2557. จำนวน 156 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 8 เดือน (ระหว่าง กรกฎาคม –ธันวาคม 2558) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในวาระครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2559
 • ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในภาครัฐของไทย (Democratic Governance in Thai Public Sector) จำนวน 97 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง พฤษภาคม – สิงหาคม 2554) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) ร่วมกับ ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
 • ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการการศึกษา จำนวน 165 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 13 เดือน (ระหว่าง มิถุนายน 2552-กรกฎาคม 2553) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 29 กรกฎาคม 2553
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง จำนวน 197 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 8 เดือน (ระหว่าง 25 กุมภาพันธ์-25 ตุลาคม 2551) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
 • โครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด จำนวน 17 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง เมษายน 2550-9 มิถุนายน 2551) เสนอต่อสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, มิถุนายน 2551
 • โครงการสำรวจทัศนคติของข้าราชการเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กันยายน 2550. (นักวิจัยร่วม, หัวหน้าโครงการ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
 • โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549 เสนอต่อสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง ยุติธรรม, มิถุนายน 2550. (นักวิจัยร่วม, หัวหน้าโครงการ รศ. ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ)
 • การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 6 เดือน (ระหว่าง ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) นำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาประจำปี 2550 เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา” จัดโดยสำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 มิถุนายน 2550
 • รายงานโครงการศึกษาเพื่อยกร่างตัวแบบ “สภาพัฒนาการเมือง” จำนวน 137 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง 1 มกราคม 2550- 30 เมษายน 2550) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, วันที่ 1 พฤษภาคม 2550. เอกสารฉบับสมบูรณ์ส่งเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2550
 • การวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนิน จ.นครราชสีมา ในโครงการการศึกษาหารูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นรูปแบบสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น, จำนวน 30 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2549-มกราคม พ.ศ. 2550) เสนอต่อที่ประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบสุขภาพของประเทศคานาดา จำนวน 53 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2548) เสนอต่อ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยสาธารณสุขศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, มีนาคม 2548
 • ลักษณะคนไทยทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Thai Profile on the West Coast of America) สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคนไทย ตามโครงการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมษายน 2547. จำนวน 77 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2547) เสนอต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ความสนใจในปัญหาผู้หญิงของรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2498-2536. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541

กรณีศึกษา

 • Vinijnaiyapak, Nattha. 2009. “Political Development Council: The Making of Public Policy in Thailand” A Case Study presented at Case Critique Practicum III, 14 December 2009, National Institute of Development Administration. NIDA Case Research Journal Vol. 3 No. 1 (January 2011) pp.131-166

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์

 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2563. “การนำพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไปปฏิบัติ มุมมองจากภาคเอกชน กรณีศึกษา การจ้างงานคนพิการของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม 2563.
 • คอรี การีจิ และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2563. “การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563. หน้า 1-20.
 • นพภัค จิตมั่นคงธรรม และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2563. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 มกราคม-มิถุนายน 2563. หน้า 50-61.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2561. “มุมมองของ “นิด้าโพล” ในฐานะผู้ว่าจ้าง ต่อกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม 2561. หน้า 143-160.
 • Nattha Vinijnaiyapak and Kulchaya Temchavala. “Attitude of Chanthaburi people toward GMOs and Biological Technology” วารสารรัชภาคย์ Rajapark Journal. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 กันยายน – ธันวาคม 2561. หน้า 302-313.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2561. “มุมมองของ “นิด้าโพล” ในฐานะผู้ว่าจ้าง ต่อกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม 2561. หน้า 143-160
 • Nattha Vinijnaiyapak and Kulchaya Temchavala. 2561. “Attitude of Chanthaburi people toward and GMOs and Biological Technology” วารสารรัชภาคย์ Rajapark Journal. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 กันยายน – ธันวาคม 2561. หน้า 302-313
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2560. “การสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากงานวิจัยที่สอดคล้องกับการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560. หน้า 5-24
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2558. “การกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน 5 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียน: บทเรียนสำหรับประเทศไทย” ใน ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน (ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) โครงการเขียนตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย ในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 95-210
 •  Vinijnaiyapak, Nattha. 2015. “Participatory Public Policy Formulation in the First Five ASEAN Countries: Lessons for Thailand,” in 60th Anniversary Project: Textbook on Public Administration ASEAN Member Countries (Public Policy & Strategic Management). School of Public Administration, National Institute of Public Administration. pp.97-210
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2558. “ทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย” ใน รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และทิศทาง. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ บรรณาธิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 179-198
 • อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ และ ณัฐฐา วินิจนัยภาร. 2557. การประเมินกระบวนการของการนำพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (TCI กลุ่ม 2) 9(30) หน้า 42-53
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2553. “แนวคิดธรรมาภิบาลและการจัดทำดัชนีชี้วัด” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2553. หน้า 13-55
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2553. “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม) 2553. หน้า 29-63
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2553. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผุ้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553. หน้า 97-121
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2552. “ผลการดำเนินงานและปัญหาเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2552. หน้า 145-168
 • Vinijnaiyapak, Nattha. 2008. “The Influence of Thai Political Culture on Democratic Governance” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2551. หน้า 91-128
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2551. “การเรียนการสอนปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ แบบเรียนรายวิชาและการทำวิจัย (Academic Degree)” มาตรฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย. อุทัย เลาหวิเชียร บรรณาธิการ, จัดโดยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วันที่ 26 มิถุนายน 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2551, หน้า 139-159.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การบริหารแบบมีส่วนร่วม”, จำนวน 22 หน้า, เสนอต่อที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550) เรื่อง“เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบเทค) วันที่ 13 ธันวาคม 2550 บทคัดย่อใน รวมบทคัดย่อในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550). ฉบับเต็มใน CD และที่ http://www.polsci.tu.ac.th/polsci2550
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนิน จ.นครราชสีมา” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2550) เล่มที่ 2. หน้า 105-145.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การออกแบบโครงสร้างองค์การสภาพัฒนาการเมือง” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2550. หน้า 103-136
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. สำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 มิถุนายน 2550
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2550. หน้า 9-34.
 •  ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2549. “พัฒนาการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้การวิจัยประเมินผลโครงการ” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม) 2549. หน้า 73-94
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2549. “การประเมินผลสำเร็จขององค์การภาครัฐโดย Balanced Scorecard” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่4 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม) 2549. หน้า 57-71
 • Vinijnaiyapak, Nattha. 2005. “Institutions and Civic Engagement: A Case Study of Thai Community in Los Angeles” Thai Journal of Public Administration. Vol. 3 No. 2 (May-August) 2005. pp. 71-106
 •  วรเดช จันทรศร และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค (บรรณาธิการ) การบริหารโครงการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและตำรา สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2540
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2540 “โครงการต่อเติมอาคารสินธร: การวิเคราะห์ในมิติของการบริหารโครงการ” ใน การบริหารโครงการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย. วรเดช จันทรศร และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและตำรา สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2540, หน้า 77-89
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2540. “การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานครโดยมาตรการตรวจรถยนต์” วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า. Vol. 2 No. 1 (มกราคม-มีนาคม) 2540. และ Safety Journal. Vol.1 No.23 (เมษายน) 2540

หนังสือวิชาการ:

 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2563. การบริหารการพัฒนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2561. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน. กรุงเทพฯ: บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. การวางแผนและประเมินผล. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2555. นโยบายสาธารณและการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2554. นโยบายสาธารณะ: แนวทางในการศึกษาแบบสหวิทยาการ. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • วรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค (บรรณาธิการ). 2539. 4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์: รวมบทความทางวิชาการ 2498-2538. กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ดวงดาว ยังสามารถ. 2537. บัลลังก์พระปิยะ: บทวิเคราะห์พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ (King Chulalongkorn: an analysis of his personal letters). ณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ: คบไฟ.

ประชุมวิชาการ (นอกเหนือจากที่จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • ร่วมประชุม 2017 European Group for Public Administration (EGPA) Annual Conference ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ Politecnico School of Management เมือง Milano ประเทศอิตาลี
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Democratic Governance and the National Development Plans in Thailand” ในการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Democratic Governance Practice: Opportunities and Challenges ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2554 จัดโดย Academy of Management (AOM), Government Agency of Mongolia ณ เมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย
 • นำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง “Political Development Council: The Making of Public Policy in Thailand” ในการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Case Studies on Development Administration ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2553 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ” (Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซนเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมประชุม International Symposium Open, Distance and E-Learning (ISODEL) 2009 หัวข้อ Education in Digital Era: Continuous Professional Development for ICT-Based Learning ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2552 ณ Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
 • ร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 (KPI Congress XI) ประจำปี 2552 เรื่อง “ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย” (Conflict, Legitimacy and Government Reform: Equitable Allocation of Resources in Thai Society) ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 • นำเสนอบทความเรื่อง “Political Culture and Democratic Governance in Thailand” ในการประชุมนานาชาติหัวข้อ “Contemporary Leadership Issues and Management Challenges” ในโอกาสครบรอบ 85 ปี ของ Academy of Management (AOM), Government Agency of Mongolia เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ Academy of Management กรุง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย
 • ร่วมประชุม IASIA Annual Conference หัวข้อ “Governance for Sustainable Development Implication for Public Administration Education and Practice” ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2552 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
 • ร่วมประชุมว่าด้วยพลโลก 2552 (World Civic Forum 2009) โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมคือ “การสร้างโลกแห่งมนุษยธรรมของเรา (Build Our Humanitarian Planet)” จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyung Hee ร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development of Economic and Social Affairs – UNDESA) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ (COEX) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • ร่วมประชุมนานาชาติด้านการพัฒนาระบบราชการ หัวข้อ “Enhancing Citizen Participation in Public Governance” จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Asian Center for Public Governance แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมประชุมวิชาการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม” ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • ร่วมประชุมนานาชาติ หัวข้อ “National Information Infrastructure for Social and Economic Development in Asia” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2538 ณ United Nations Conference Centre กรุงเทพมหานคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) พระราชทานเมื่อ 2553
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริตาภรณ์(ต.ม.)พระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545
ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ
 • นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 • การวิเคราะห์
 • การบริหาร
 • ประเมินผลนโยบายและโครงการ
เลขานุการ

นางพิมล พูลเพิ่ม
โทรศัพท์: 0-2727-3906
อีเมล: pimon_pp@hotmail.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ