หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ปริญญาโท mppm

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | (รอ.ม.)

ปรัชญาการเรียนการสอน

ปรัชญาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้นำในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคด้าน การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อขยายองค์ความรู้ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดหลักสูตร

ข้อกำหนดของหลักสูตร
  • แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต   รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ   ให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) สอบ
วิทยานิพนธ์
รวม 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา


สถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-240244-5, 08-2508-6928 โทรสาร 038-240244
อีเมล:  aonpimol.tho@nida.ac.th
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  • เรียนนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 214,50 บาท)
 

กำหนดการหลักสูตร
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM กรณีพิเศษ  โทร 02-727-3911, 3897 และ 082-778-0117

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ประกาศล่าสุด: MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์ชลบุรี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ