รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
     หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2
     เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
     3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
     3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ
     5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
     6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
     7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
     8. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กำหนดการรับสมัคร
     1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2565
     2. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2565
     3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   9  ธ.ค. 2565
     4. สอบสัมภาษณ์ 18 ธ.ค. 2565
     5. ประกาศผลการคัดเลือก 23 ธ.ค. 2565
     6. รับเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา 3 –  6 ม.ค. 2566 
     7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 3 – 9 ม.ค. 2566 
     8. ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
     9. เปิดภาคเรียน 29 ม.ค. 2566

แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

  1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 02-727-3897
  2. กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-727-3370-73 อีเมล: entrance@nida.ac.th เว็บไซต์: edserv.nida.ac.th
  3. สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
   วิทยาลัยมหาดไทย เลขที่ 135 หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง
   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์  03-824-0244,082-508692