ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ
นครราชสีมา รุ่นที่ 32
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

NameList-GetStu-MPA32NM-2

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์