ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2566

รับสมัคร โคราช รอบ 3

 

Download File

เอกสารประกาศ รายละเอียดหลักสูตร สมัครออนไลน์