ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

MPA พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566

 

Download

 

สมัครออนไลน์   หลักสูตร