ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566


ประกาศผลคัดเลือก โคราช

http://gspa.nida.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศผลคัดเลือก-โคราช.pdfDownload File