ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ 540 กบ รับสมัครนักศึกษาจ.สุราษฏร์รุ่

 

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัครออนไลน์ สมัครด้วยตนเอง หลักสูตร