ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566

รับสมัครนครราชสีมา รุ่น 33_ครั้งที่ 2

 

Download เอกสาร

เอกสารประกาศ รายละเอียดหลักสูตร สมัครออนไลน์