ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศ 328 กบ รับสมัคร MPA37 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา

หลักสูตร———— สมัครเรียนด้วยตนเอง———— สมัครเรียนออนไลน์