ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

66-1_MPPM CH_01_ประกาศรับสมัคร

คำอธิบายรายวิชา

cut_course_mppm_2563150663_upload_121164

 

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

หลักสูตร………………. สมัครด้วยตนเอง………………. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต