ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
(ปฎิบัติงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ประกาศคณะ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร