ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก
วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันช าระเงิน และวันเปิดเรียน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัล
เพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ขยายเวลารับสมัครรหลักสูตร MDG

 

หลักสูตร MDG