โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง

  • ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17-วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 (2 วัน)
  • ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม 083 011 8990 คุณพิริยา