เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

วิธีการรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
1. สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online)
2. สมัครสอบด้วยตนเอง กองบริการการศึกษา หรือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับผู้ที่ศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
7. เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
8. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนในการศึกษารวมทั้งสิ้น 178,000 บาท ชำระเป็นรายภาคการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ 3 มกราคม – 31 มี.ค. 2566
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง 3 มกราคม – 31 มี.ค. 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ 21 เม.ย. 2566
4. วันสอบสัมภาษณ์ 26 – 27 เม.ย. 2566
5. ประกาศผลการคัดเลือก 5 พ.ค. 2566
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน 15 – 18 พ.ค. 2566
7. ลงทะเบียนเรียน
15 – 19 พ.ค. 2566
8. ปฐมนิเทศ 22 ก.ค. 2566
9. เปิดภาคเรียน 29 ก.ค. 2566

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท **