ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

MPPM_BKK28-3

ดาวโหลดประกาศได้ที่