สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ)

กรณีปกติ
รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
  –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท

  – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร