รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
     หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31
     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) รับรอง
     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
     3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการรับสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
     3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
     5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
     8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
     9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
     10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

————-

กำหนดการหลักสูตร
    1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
    2. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30–16.30 น.
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
2. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30–16.30 น.

กำหนดการอื่น ๆ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
2. วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
4. รับเอกสารขึ้นทะเบียน วันที่ 7 ธันวาคม ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 7 ธันวาคม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
6. วันปฐมนิเทศ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
7. วันเปิดภาคการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2565

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 081 849 3527 หรือ 065 354 4546 และ 077 281 844
ส่วนกลาง โทรศัพท์ 02 727 3892 หรือ 089 812 2574
อีเมล: ging.nidasurat@gmail.com

กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02 727 3370 – 73
อีเมล: http://entrance.nida.ac.th
เว็บไซต์: edserv.nida.ac.th